După atentatele teroriste din Turcia, Rusia și mai cu seamă Spania (11 martie 2004, Madrid) și a constatării, printre altele, a persistenţei în domeniul managementului prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, a unui sistem instituţional parţial închegat, cu funcţionare temporară şi care se activează abia la momentul producerii situaţiilor de urgenţă, incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor provocări la adresa securităţii naţionale, Guvernul a emis o ordonanță de urgență (nr.21/2004) prin care instituie Sistemul Naţional de Management al  Situaţiilor de Urgenţă .

Aceasta a fost modificată și completată ulterior și dacă inițial se prevedea avizarea constituirii comitetelor locale pentru situații de urgență de către prefect, în timp acest aviz a fost suprimat, componența lor fiind stabilită exclusiv prin dispoziții ale primarilor.

Apoi, alte acte infralegislative de legislație secundară sau terțiară au fost emise sau adoptate în aplicarea unor prevederi  și pentru „clarificarea” unor termeni sau situații reglementate primar de ordonanță.

În prezent, este de notorietate faptul că la nivelul județelor subprefecții nu fac parte din comitetele județene pentru situații de urgență și, la fel că, aceștia, potrivit  Legii nr.340/2004 “ajută” prefecții, iar potrivit art.3, alin.2 din HG nr.460/2006 dată pentru punerea în aplicare a “unor” prevederi din Legea nr.340/2004 “ În lipsa prefectului, atribuţiile acestuia se asigură de către subprefect[…]

Pe de altă parte, există însă prevederi speciale și contradictorii care se manifestă exact în ceea ce privește gestionarea situațiilor de urgență.  Un exemplu în acest sens este HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă care prevede în sarcina vicepreședinților Comitetelor județene pentru situații de urgență – CJSU- (președinții consiliilor județene, de regulă) obligația înlocuirii președintelui CJSU (prefectul) în lipsa acestuia din urmă [ art.11, lit.b – “vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului”] .

În plus, filosofia organizării și funcționării CJSU este bazată, cu mici excepții, pe principiul colegial și deliberativ, instituindu-se regula desfășurării ședințelor sub condiția prezenței majorității membrilor și a adoptării hotărârilor prin vot și cu atingerea unei majorități de două treimi.

Constatăm așadar, apelând la criteriile științei administrative că vis-a-vis de astfel de spețe, raporturile de relaționare pe orizontală sunt disproporționate față de cele pe verticală, care în situații de urgență sunt considerate a fi cele mai eficiente, rapide și productive. Cu implicațiile juridice, tehnice și sociale de rigoare…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.