Ref: suspendarea organizării și desfășurării unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior

  • Publicarea în textul anunțului a condiției specifice: minim 9 ani vechime în muncă ( în loc de minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice)

O analiză sumară, prin care se propune suspendarea organizării și desfășurării unui concurs de recrutare, în sensul în care se interpretează ad absurdum, tale quale un text dintr-un anunț cu caracter informativ, dar care face trimitere la lege, este de natură să producă luarea unei măsuri disproporţionate faţă de finalitatea avută în vedere atât de legiuitor cât și de instituția publică organizatoare. Aceasta din urmă, Consiliul Județean […] a respectat normele procedurale aplicabile, adică înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici conform art.58 (6) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici și publicarea anunțului în condițiile art.39 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Nu ne aflăm nici într-o situație de caz bine justificat, nici de pagubă iminentă, ci ea se circumscrie unei tipologii remediabile, de natura unei erori materiale, de redactare, de tehnoredactare, rutiniere, șablonizate sau alte asemenea.

Astfel, din economia textului anunțului în cauză, excluzând incidența unei error in substantiam sau praeter legem și valorizând obligația potențialilor candidați la nemo censetur ignorare legem concluzionăm că nu se impune luarea măsurii suspendării organizării și desfășurării concursului. Candidații au datoria de a cunoaște condițiile referitoare la vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice, acestea fiind prevăzute expres la art.57(5) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, fiind deci, deja disponibile tuturor celor interesați. Eventuala suspendare a acestuia poate opera în măsura în care, urmare a desfășurării probei interviului, candidatul ar fi fost declarat admis.

Membrii comisiei de concurs au obligația de a face selecția dosarelor prin raportare la îndeplinirea condiției prevăzute la art.57(5) lit. c) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici și nu la un anunț, uneori incomplet în exigență, care nu produce efecte juridice. Reglementările în materie nu stabilesc, nici formatul anunțului și nici elementele de conținut obligatorii ale acestuia. Comisia de concurs în prima etapă dintre cele prevăzute la art.46(1), procedează la aplicarea art.40(1) lit.a) și art.50 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, apelează ori de câte ori este nevoie la alineatul 3 al acestuia din urmă și se asigură că selecția dosarelor de concurs se face prin raportare la  prevederile legale în materie, în speță și la art.57(5) lit. c) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Mai mult, comisia de soluționare a contestațiilor, în cazul în care este sesizată, are obligația îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art.64(1) și soluționării sesizării în sensul art.65 lit.a) sau art.66 lit.a) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Relevantă spre atenuantă în acest caz este și modalitatea de formulare a art.49(1) lit.d) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici  “În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:”[…] „copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

Or, este de notorietate că vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice nu poate fi luată în considerare de către Comisia de concurs, în regim de “și după caz”, ci ea se constituie într-o cerință sine qua non raportată la prevederile art.57(5) lit.c) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Cu precizarea, nu fără utilitate practică, a constatării diferenței terminologice între actul de reglementare primară “necesară exercitării” și cel secundum legem “necesară ocupării”.

Așadar, luând în considerare principiul  de minimis non curat lex  aplicarea măsurii suspendării pentru anumite aspecte evident minore raportat la împrejurările concrete ale cauzei și la complexitatea de ansamblu a procedurii de organizare și desfășurare a concursului de recrutare, ar reprezenta o măsură disproporționată în fapt și în drept, un formalism excesiv, contrar spiritului legii, cu consecințe perturbatoare asupra capacității instituției publice de a asigura, cu proximitate, îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin și pentru care a apelat la recrutarea resursei umane căreia urmează să îi fie conferite prerogative de putere publică.

P.S.

Văzând și prevederile, cumpănind totuși a le lua în considerare, ale art.49(1) lit.f) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;” se impun câteva întrebări adresate specialiștilor și (ne)specialiștilor, după cum urmează:

Când începe momentul “derulării” (sic!) concursului? Anterior probei suplimentare (ex. proba sportivă pentru funcțiile publice specifice de polițist local, organizată cu   1-2 zile înaintea probei scrise) sau anterior probei scrise?

Cum se raportează oare “infralegislativul” art.39 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici la art.57(4) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici?

Când începe “desfășurarea concursului”? O dată cu proba scrisă, o dată cu proba suplimentară sau în prima zi de depunere a dosarelor candidaților? (a se vedea și art.44 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.